สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 14304  
Feb 2022 13459  
Mar 2022 16275  
Apr 2022 15019  
May 2022 14204  
Jun 2022 13096  
Jul 2022 1092  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0