สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 10621  
Feb 2021 8840  
Mar 2021 13457  
Apr 2021 10692  
May 2021 11542  
Jun 2021 12253  
Jul 2021 10369  
Aug 2021 18653  
Sep 2021 17149  
Oct 2021 6750  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0