สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2024 14509  
Feb 2024 20510  
Mar 2024 15768  
Apr 2024 18826  
May 2024 19186  
Jun 2024 17345  
Jul 2024 16256  
Aug 2024 0  
Sep 2024 0  
Oct 2024 0  
Nov 2024 0  
Dec 2024 0