สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2023   250  
2 Jul 2023   324  
3 Jul 2023   619  
4 Jul 2023   706  
5 Jul 2023   241  
6 Jul 2023   343  
7 Jul 2023   235  
8 Jul 2023   0  
9 Jul 2023   0  
10 Jul 2023   353  
11 Jul 2023   417  
12 Jul 2023   1601  
13 Jul 2023   242  
14 Jul 2023   204  
15 Jul 2023   345  
16 Jul 2023   345  
17 Jul 2023   500  
18 Jul 2023   370  
19 Jul 2023   266  
20 Jul 2023   505  
21 Jul 2023   435  
22 Jul 2023   307  
23 Jul 2023   180  
24 Jul 2023   373  
25 Jul 2023   436  
26 Jul 2023   234  
27 Jul 2023   427  
28 Jul 2023   303  
29 Jul 2023   195  
30 Jul 2023   187  
31 Jul 2023   359